REGULAMIN

 Regulamin wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego

SPRZĘT ZIMOWY będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością WYPOŻYCZALNI.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba, która zaakceptuje Regulamin wypożyczalni. Zaakceptowanie Regulaminu i wyrażenie zgody na udostępnienie danych osobowych Klienta następuje przez podpisanie UMOWY WYPOŻYCZENIA.

 1. Wraz z podpisaniem Umowy Wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie jego stanu i jakości.
 3. Sprzęt wypożyczyć może osoba, która okaże dwa ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem, przy czym jednym z dokumentów musi być dowód osobisty lub okaże jeden dokument i wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię.
 4. Kaucja jest zdeponowana w kasie i jest zwracana po oddaniu sprzętu w nieuszkodzonym stanie. Przedstawione przez Klienta dokumenty są zwracane po zamieszczeniu przez Wypożyczalnię danych osobowych Klienta w bazie danych.
 5. Sprzęt zostanie wydany Klientowi w dniu wypożyczenia określonym w Umowie Wypożyczenia, lub w innym terminie ustalonym indywidualnie.
 6. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
 7. Klient podpisując Umowę Wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad i w dobrym stanie technicznym.
 8. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w Umowie Wypożyczenia.
 9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 10. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
 11. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 12. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 13. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina oraz dzień określony zgodnie z godzinami pracy Wypożyczalni. Opłaty za wypożyczenie sprzętu ustalone są w Cenniku.
 14. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu. Każda rezerwacja musi być potwierdzona przez Wypożyczalnię.
 15. W przypadku chęci przedłużenia okresu wypożyczenia sprzętu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni telefonicznie, mailowo lub osobiście najpóźniej w dniu poprzedzającym umówiony termin zwrotu. Ze względu na obowiązujące rezerwacje przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Wypożyczalni.
 16. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Wypożyczalni.
 17. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia lub nie uzyska akceptacji Wypożyczalni, sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania, a Wypożyczalnia nalicza opłatę w wysokości 2-krotnej ceny ustalonej w cenniku za każdy dzień zwłoki, do dnia zwrotu sprzętu.
 18. Klient nie ponosi odpowiedzialności zużycie sprzętu wynikające z normalnego używania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie (zarysowanie, zagniecenie, skrzywienie koła), jak również za zdekompletowanie oraz za zaginięcie sprzętu. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego lub braku możliwości zwrotu sprzętu Klient zobowiązuje się do wniesienia opłaty na rzecz Wypożyczalni rekompensującej poniesione straty, w szczególności:
 • za zniszczony sprzęt w całości lub części w wysokości odpowiadającej wartości sprzętu lub jego części wg aktualnie obowiązujących cen;
 • za sprzęt zgubiony lub skradziony (udokumentowany zaświadczeniem Policji), w wysokości odpowiadającej jego wartości wg aktualnie obowiązujących cen.
 • za powstałe z winy Klienta uszkodzenia sprzętu w wysokości kosztów naprawy oszacowanych przez Wypożyczalnię lub w wysokości wartości sprzętu lub części gdy naprawa jest niemożliwa.
 1. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 2. 21. W przypadku pozostawienia roweru poza wypożyczalnią, należy go zabezpieczyć przed kradzieżą.
 3. Sprzęt należy zwrócić do wypożyczalni w deklarowanym i opłaconym terminie.
  Zwrot opłaty po terminie spowoduje pobranie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd w Nowym Targu.
 5. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy Wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz.926). Administratorem danych osobowych Klientów jest Anna Sutor Spytkowice 338A 34-745 CAŁOROCZNA WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU TURYSTYCZNO-REKREACYJNEGO „Świstak” Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.
 6. Inne, nieujęte tu kwestie reguluje Kodeks Cywilny.